Rok 2022 v energetice – Turbulentní doba i v oblasti legislativy

09
Leden
2023
Tipy a rady
Sdílet na

Rok 2022 v energetice zažil turbulentní vývoj nejen v rámci rostoucích cen, ale i v oblasti legislativy.

Během roku 2022 proběhly čtyři novely energetického zákona a další dvě se připravují. Ve stručném přehledu vám můžeme přiblížit jejich zásadní body.

V květnu 2022 byl zaveden princip „Use it or lose it“ (UIOLI) při skladování zásob zemního plynu. Což umožní plné využití zásobníků plynu, neboť bude odstraněno blokování jejich rezervované, ale nevyužité kapacity. Byl také novelizován institut dodavatele poslední instance (DPI). Z novelizace plyne úprava režimu DPI (např. zkrácení režimu DPI na 3 měsíce).

V červnu 2022 byl zaveden tzv. „úsporný tarif“ a došlo k odpuštění poplatků na podporované zdroje energií (POZE). Obě tato nařízení snižují domácnostem výdaje za elektřinu. Blíže se jim věnujeme v textu níže.

V září 2022 použila vláda jako řešení mimořádné tržní situace zastropování cen energií. A zjednodušila se pravidla pro povolování obnovitelných zdrojů. Od ledna 2023 je již v účinnosti – např. navýšení hranice výkonu výrobny elektřiny, od které je vyžadována licence na výrobu elektřiny udělovaná Energetickým regulačním úřadem ve vazbě na vymezení podnikání v energetických odvětvích, a to z hodnoty 10 kW na hodnotu 50 kW.

Od 1.1.2022 došlo také k výraznému posílení spotřebitelských práv.

Níže si vám dovolujeme představit ty nejdůležitější:

Boj proti nepoctivým zprostředkovatelům energií ve vztahu ke spotřebiteli:
 • Spotřebitel má možnost kdykoliv a bez postihu vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem dodávek energií.
 • V případě uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem energií prostřednictvím zprostředkovatele má spotřebitel možnost takovou smlouvu vypovědět bez postihu až do 15. dne od zahájení dodávek.1
 • Povinností zprostředkovatelů je:
  • informovat spotřebitele o skutečnosti, že s ním jedná jako zprostředkovatel.
  • provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí.
  • zohledňovat při své činnosti práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dávat jim přednost před zájmy vlastními.
 • Plná moc uzavřená se zprostředkovatelem zaniká nejpozději do 12 měsíců ode dne jejího udělení (plné moci podepsané před 1.1.2022 zaniknou nejpozději do 31.12.2022).
Problematika jednostranného zvyšování cen nebo změna obchodních podmínek:
 • O zvýšení ceny musí být spotřebitelé včas a adresně informováni. Nestačí, když dodavatel oznámí zdražení pouze na svých webových stránkách nebo na své pobočce. Dostatečně adresné není ani upozornění, které spotřebitel dostane ve svém zákaznickém účtu na portálu dodavatele.
Oblast smluvních vztahů s dodavatelem energií:
 • Smlouva s dodavatelem energií může být spotřebitelem uzavřena maximálně na dobu 36 měsíců. Po uplynutí lhůty se změní na smlouvu s platností na dobu neurčitou s možností ji pak jednodušeji vypovědět.
  • Smlouva uzavřená spotřebitelem s dodavatelem mimo pobočku (telefonicky, u vás doma apod.), může být vypovězena bez postihu až do 15ti dnů po zahájení dodávky.
  • Spotřebitel může zabránit automatické prolongaci (prodloužení) závazku do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy.
  • Spotřebitel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě zániku vlastnického nebo užívacího práva k nemovitosti (prodej domu, konec nájmu, stěhování apod.).
  • Pokud spotřebitel s obchodníkem sjedná smlouvu o dodávkách energie se spotovými cenami, je nově oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet až prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli elektřiny nebo plynu.
Energetický regulační úřad dostal nové úlohy k řešení:
 • Energetický regulační úřad uděluje povolení podnikat v energetice zprostředkovatelům, musí však pro to splňovat podmínky.
  • Na návrh spotřebitele řeší spory o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetice (dosud řešila ČOI).
  • Dozoruje dodržování povinností zprostředkovatele a v případě nedodržení uděluje pokuty (dosud řešila ČOI).

Za zmínku stojí uvést opatření vlády, jejichž cílem je pomáhat v boji proti zvyšujícím se cenám energií:

Státní příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu, tzv. úsporný tarif a odpuštění POZE

 • Jedná se o peněžní částku určenou zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodaný obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti a dále odpuštění platby na podporované zdroje energií (POZE).

Zastropování cen

 • Vláda stanovila maximální ceny silové elektřiny a plynu(tzv. zastropování). Zastropování se uplatní pro dodávky v období od 1.1.2023 do 31.12.2023.
 • Elektřina: 6,05 Kč/kWh včetně DPH (za silovou elektřinu).
 • Plyn: 3,025 Kč/kWh včetně DPH (za plyn).
 • Stálá platba obchodníkovi na 157 Kč/měsíc včetně DPH (bez distribuce). K této ceně se bude i nadále přičítat cena na distribuci a ostatní poplatky.

Sledujte náš blog a facebook a neunikne vám žádná novinka. Pravidelně pro vás budeme chystat shrnutí dění a nové legislativy v energetice.

Rok 2022 v energetice – Turbulentní doba i v oblasti legislativy - Jana Polášková, ombudsmanka TEDOM energie

JANA POLÁŠKOVÁ, OMBUDSMANKA TEDOM ENERGIE


1 Zprostředkovatel je povinen předat spotřebiteli písemné vyhotovení smlouvy s dodavatelem bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření, či zahájení dodávky.

Podívejte se, co se děje
v naší společnosti